Kişisel Verilerin Korunması

anasayfa    > Kişisel Verilerin Korunması

 1) AMAÇ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanmıştır. KVKK, kişisel verileri işlenen gerçek kişilerin Anayasa tarafından da korunan özel hayatın gizliliği de dâhil olmak üzere gerçek kişilerin temel hak ve hürriyetlerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülüklerini belirlemektedir.

İşbu Politikanın amacı, D MİNERAL Madencilik San. Tic. A.Ş.’nin ilgili kişilere ait kişisel verilerin KVKK’ya uyumlu bir şekilde işlenmesini ve korunmasını sağlamak için uygulama kurallarını ve ilgili yükümlülükleri tanımlamaktır.

 2) KAPSAM

Bu politika; D MİNERAL A.Ş. ile Hizmet akdi imzalayan tüm gerçek kişileri,  veri sorumlusu ve veri işleyenleri kapsamaktadır.

Bu politika; D MİNERAL A.Ş. ile imzalanan Hizmet Akdinin eki ve ayrılmaz parçasıdır.

 3) TANIMLAR

Bu politikanın uygulanmasında;

 • Açık rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızayı,
 • Anonim hâle getirme: Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesini,
 • İlgili kişi: Kişisel verisi işlenen ve D MİNERAL ile Hizmet akdi imzalamış gerçek kişiyi
 • Kişisel veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,
 • Kişisel verilerin işlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi,
 • Veri işleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek kişiyi,
 • Veri kayıt sistemi: Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemini,
 • Veri sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan D MİNERAL Madencilik San. Tic. A.Ş. (dmnrl diye kısaltılarak kullanılacaktır.)
 • İşyeri Hekimi: İşyeri hekimi: İş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere Bakanlıkça yetkilendirilmiş, işyeri hekimliği belgesine sahip ve D MİNERAL ile Hizmet Akdi imzalamış hekimi,
  ifade eder.

 4) SORUMLULUK

Bu politikanın uygulanmasından İnsan Kaynakları, Bilgi Teknolojileri Şefliği, mevzuat takip ve geliştirmeden Hukuk Departmanı, kontrolünden Yönetim Kurulu ve Genel Müdür sorumludur.

 5) GENEL PRENSİPLER/ UYGULAMA ESASLARI:

1-Kişisel verilerin işlenmesinde D MİNERAL aşağıdaki ilkelere uymak zorundadır:

 1. a) Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma.
  b) Doğru ve gerektiğinde güncel olma.
  c) Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme.
  ç) İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma.
  d) İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme.

2- Kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemez.

3- Aşağıdaki şartlardan birinin varlığı hâlinde, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın kişisel verilerinin D MİNERAL tarafından işlenmesi mümkündür: İlgili kişi bu hususlara karşı açık rızası olduğunu Hizmet Akdi ve eklerini imzalamak ile gayri kabili rücu kabul ve beyan eder.
a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi.
b) Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.
c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.
ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.
d) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.
e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.
f) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

4- (a)Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir.
(b) Özel nitelikli kişisel verilerin, ilgilinin açık rızası olmaksızın işlenmesi yasaktır.
(c) Sağlık ve cinsel hayat dışındaki kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hâllerde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir. Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler D MİNERAL İşyeri Hekimi tarafından veri kayıt sistemine kaydedilecektir. : İlgili kişi bu hususa karşı açık rızası olduğunu Hizmet Akdi ve eklerini imzalamak ile gayri kabili rücu kabul ve beyan eder.

5-İşlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel veriler resen veya ilgili kişinin talebi üzerine D MİNERAL tarafından silinir, yok edilir veya anonim hâle getirilir.

6- Kişisel veriler, ilgili kişinin açık rızası olmaksızın aktarılamaz.
Kişisel veriler; İşlenmesi için çalışanın açık rızasının aranmadığı hallerde ve yeterli önlemler alınmak kaydıyla, kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından talep edilmesi hâlinde, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın aktarılabilir.

 6) TARAFLARIN HAK ve YÜKÜMLÜLÜKLERİ

1- Kişisel verilerin elde edilmesi sırasında D MİNERAL veya yetkilendirdiği kişi, ilgili kişilere
a) Veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği,
b) Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği,
c) İşlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği,
ç) Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi, konusunda bilgi verecektir. Hizmet akdi ve eklerini imzalayan ilgili kişi bu konularda aydınlatıldığını kabul ve beyan eder.

2-Çalışan , veri sorumlusu D MİNERAL ’e başvurarak kendisiyle ilgili;
a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
e) Prosedürde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 1. g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

3- Veri sorumlusu D MİNERAL
a) Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek,
b) Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek,
c) Kişisel verilerin muhafazasını sağlamak,
amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almak zorundadır,

 1. d) Veri sorumlusu D MİNERAL, kişisel verilerin kendi adına başka bir gerçek veya tüzel kişi tarafından işlenmesi hâlinde, birinci fıkrada belirtilen tedbirlerin alınması hususunda bu kişilerle birlikte müştereken sorumludur.
  e) Veri sorumlusu, kendi kurum veya kuruluşunda, bu Kanun hükümlerinin uygulanmasını sağlamak amacıyla gerekli denetimleri yapmak veya yaptırmak zorundadır.
  f) Veri sorumluları ile veri işleyen kişiler, öğrendikleri kişisel verileri bu Kanun hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklayamaz ve işleme amacı dışında kullanamazlar. Bu yükümlülük görevden ayrılmalarından sonra da devam eder.
  g) İşlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi hâlinde, veri sorumlusu bu durumu en kısa sürede ilgilisine ve Kişisel Verileri Koruna Kuruluna bildirir. Kurul, gerekmesi hâlinde bu durumu, kendi internet sitesinde ya da uygun göreceği başka bir yöntemle ilan edebilir.

4-İlgili kişi, bu prosedürün uygulanmasıyla ilgili taleplerini yazılı olarak veya yazılı olmak şartıyla benzeri diğer yöntemlerle veri sorumlusu D MİNERAL’ e iletir.
5- Veri sorumlusu D MİNERAL başvuruda yer alan talepleri, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınabilir. İlgili kişi, bu tarifedeki ücreti ödemeyi Hizmet Akdi ve eklerini imzalamak ile birlikte gayri kabili rücu kabul ve beyan etmiştir.

6- Veri sorumlusu D MİNERAL talebi kabul eder veya gerekçesini açıklayarak reddeder ve cevabını ilgili kişiye yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirir. Başvuruda yer alan talebin kabul edilmesi hâlinde veri sorumlusu D MİNERAL tarafından gereği yerine getirilir. Başvurunun veri sorumlusunun hatasından kaynaklanması hâlinde alınan ücret ilgiliye iade edilir.

7- Başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde; ilgili kişi, veri sorumlusunun cevabını öğrendiği tarihten itibaren otuz ve her hâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kişisel Verileri Koruma Kuruluna şikâyette bulunabilir.
Ancak veri sorumlusu D MİNERAL’ e başvuru yolu tüketilmeden şikâyet yoluna başvurulamaz.

8- Kişisel verilere ilişkin suçlar bakımından 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 135 ila 140 inci madde hükümleri uygulanır.

 7) KABUL BEYANI

D MİNERAL ile Hizmet akdi imzalayan ilgili kişi kişisel verilerin işlenmesi hakkında kendisine D MİNERAL tarafından bilgi verildiğini ve aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirildiğini, politikayı okuduğunu ve kişisel verilerinin işlenmesine açık rızası bulunduğunu kabul eden Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme Ve Muvafakatını imzaladığını beyan etmektedir.

 8) REFERANSLAR

 • 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
 • 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
 • 4857 Sayılı İş Kanunu
 • 6698 Sayılı Kanun gereği çıkarılmış tüm yönetmelikler.

KVKK Aydınlatma Metni

 1) VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ

İşbu aydınlatma metni, 07.04.2016 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” (KVKK) kapsamında “Veri Sorumlusu” sıfatını haiz D Mineral Madencilik San. Tic. A.Ş. (D MİNERAL) tarafından hazırlanmıştır.

 2) KİŞİSEL VERİLERİN HANGİ AMAÇLA İŞLENECEĞİ

Kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi olarak tanımlanmıştır. Buna göre; adınız, soyadınız, elektronik posta adresiniz, telefon numaranız, parmak iziniz, kan grubunuz vb. gibi sizi başkalarından ayırt etmeye yarayabilecek şahsınıza ait her türlü veri “kişisel veri” olarak adlandırılır. Sahip olduğunuz kişisel veriler; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri ile birlikte diğer yardımcı mevzuat çerçevesinde korunmaktadır.

“Kişisel Verilerin İşlenmesi” ifadesi bu verilerin D MİNERAL tarafından; tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.

D MİNERAL, veri sorumlusu olmak sıfatıyla, gerek yasal yükümlülüklerini yerine getirebilmek adına gerek ise iş ilişkisinin gereği olarak kişisel verilerinizi talep etmekte, iş ilişkisi süresince kişisel verilerinize doğrudan veya dolaylı olarak ulaşabilmekte, bu verileri yasal mevzuata uygun şekilde işleyebilmektedir.

D MİNERAL;

 • İnsan kaynakları politikalarını ve iş süreçlerini yürütme,
 • Düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, resmi mercilerin talep ve denetimleri doğrultusunda gerekli bilgilerin temini,
 • Yasal düzenlemelerin öngördüğü ve zorunlu kıldığı hukuki yükümlülükleri yerine getirme amaçlarıyla, Kişisel Verileri Korunması Kanunu’nun 5.maddesinin 2. fıkrasında belirtilen;
 • İlgili kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Sözleşmenin ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması sebebiyle sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • D MİNERAL ‘in bir hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi için zorunlu olması,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla D MİNERAL’in meşru menfaatleri için veri işlemesinin gerekli olması hallerinde açık rıza alınmadan işlenmesi mümkündür.

Kişisel Verileri Korunması Kanunu’nun 5.  Maddesinin 2. Fıkrasında yazan şartlara uygun olmak kaydıyla ilgili kişinin açık rızası alınmadan işlenebilen kişisel verilerinin dışında kalan hallerde ancak açık rızanız alınmak kaydı ile kişisel verileriniz işlenmektedir.

 3) VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

D MİNERAL kişisel verilerinizi Kişisel Verileri Korunması Kanunu gereğince, aşağıda sayılan kanallar vasıtası ile otomatik ya da otomatik olmayan yollarla, sözlü, yazılı veya elektronik şekilde Kişisel Verileri Korunması Kanunu’na uygun olarak toplamakta ve Kişisel Verileri Korunması Kanunu’nun 5. Maddesinde belirtilen kişisel verileri işleme şartları ve amaçları dâhilinde işlemektedir.

Kişisel verileriniz:

 • Yazılı veya elektronik ortamda yayınlanan başvuru formları ile,
 • Elektronik posta, kargo, referans ve benzeri yöntemlerle ulaştırdıkları özgeçmişler ile,
 • Çeşitli sosyal medya kanalları üzerinden D MİNERAL adına işletilen hesaplar kanalı ile,
 • Elektronik posta adresleri üzerinden yürütülen yazışmalar, gönderilen kısa mesajlar ve multimedya mesajları, bilgi formları da dâhil vesair iletişim yöntemleri ile her türlü iletişim kanalları aracılığı ile
 • Referans kişiler aracılığı ile
 • D MİNERAL’in çalıştığı istihdam veya danışmanlık şirketleri aracılığıyla,
 • D MİNERAL’e ait işyerlerinde bulunan kameralar ile
 • D MİNERAL işyeri girişlerinde bulunan ve kapılardan geçiş için kullanılanlar ile yemekhanelerde bulunan parmak izi okuyucu sistemler ile
 • Ziyaretçi kartlarının temin edilmesi sırasında alınan kimlik ve plaka bilgileri ile
 • Şirket araçlarının kullanılması esnasında araç takip sistemi vasıtasıyla konum bilgilerinize erişilmesi suretiyle,

Toplanmaktadır.

D MİNERAL tarafından, Çalışana işi kapsamında kullanımına tahsis edilmiş, veri depolama işlemine yarayan donanımlarda Çalışanın kendisine veya üçüncü kişilere ait, işi ile ilgili olmayan özel nitelikte veri bulundurulmaması esastır. D MİNERAL,  kendisine ait her türlü araç ve donanım üzerinde uzaktan denetim, gözetim ve erişim hakkına sahip olduğundan, Çalışan donanımlarda bulundurduğu özel nitelikteki verilerine D MİNERAL tarafından erişilebileceğinin, bu verilerin D MİNERAL’ e ait veri depolama alanlarına kopyalanabileceğinin ve/veya doğrudan silinebileceğinin bilincindedir.

Kişisel verileriniz, D MİNERAL’in daha iyi hizmet verebilmesi, ilgili kişinin aranan pozisyona uygun olup olmadığının belirlenmesi, istihdam ilişkisinde zorunlu ve gerekli olması, şirket faaliyetlerinin yürütülebilmesi ve düzenlenebilmesi, performans değerlendirmelerinin objektif bir şekilde yapılabilmesi, D MİNERAL’e ait işyerlerinde güvenliğin sağlanabilmesi, yasalardan doğan mesuliyetlerin eksiksiz bir biçimde yerine getirilebilmesi, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına uyum sağlanabilmesi, kurumsal ve idari yönetimin sağlanması amaçları ile Kişisel Verileri Korunması Kanunu’nun 5. Maddesinde belirtilen kişisel verileri işleme şartları ve amaçları dâhilinde işlenmektedir.

 4) KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ

D MİNERAL; hissedarlarıyla, topluluk şirketleriyle, yurt içi iştirakleriyle, iş ilişkisinin devamı esnasında birlikte D MİNERAL’i temsil eden ve/veya faaliyetlerini yürütebilmek için işbirliği yaptığı/ticari ilişki içerisinde bulunduğu kurum, kuruluşlarla ve yasal yükümlülükler nedeniyle mahkemeler ve diğer kamu kurumları ile kişisel verilerinizi paylaşabilmektedir.

 5) VERİ SAHİBİNİN HAKLARI

Kişisel Verileri Korunması Kanunu’nun 11. Maddesi gereğince D MİNERAL’e başvurarak tarafınızla ilgili;

 1. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme
 6. Kişisel Verileri Korunması Kanunu’nun 7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini ve yok edilmesini isteme
 7. Yukarıda 5. ve 6. Maddede gösterilen haklar doğrultusunda yapılacak işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme
 8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendiniz aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme
 9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

Haklarına sahipsiniz.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici bilgiler ve kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik talebinizi, D Mineral’e ait kvkk@dmineral.com.tr veya dmineralmadencilik@hs05.kep.tr e-posta veya kayıtlı elektronik Posta adresine dijital ortamda ya da İşçi Blokları Mahallesi Mevlana Bulvarı No:182 B/79 Çankaya/ANKARA adresine, konunun Kişisel Verileri Korunması Kanunu ile ilgili olduğunu açıkça belirterek ıslak imzalı olarak bizzat elden iletme veya noter kanalı ile ya da Kişisel Verileri Korunması Kanunu’nun da belirtilen diğer yöntemler ile iletebilirsiniz.

Talepleriniz D MİNERAL tarafından en geç 30 gün içinde sonuçlandırılacaktır. Veri sahibi olarak haklarınızın kullanılması esnasında Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ hükümleri uygulanacaktır.

KVKK İLGİLİ KİŞİ BAŞVURU FORM